دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان پیمانکار


عنوان دوره مدت تاریخ روز ساعت هزینه
ایمنی
ویژه کارفرمایان و مدیران پیمانکاری
3 روز 99/4/25
99/4/26
99/4/27
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
13 الی 19
8 الی 14
8 الی 14
450 هزار تومان
(شامل: آموزش – پذیرایی ها )
محل برگزاری دوره : تهران - طرشت - میدان تیموری
(با رعایت پروتکلهای بهداشتی در زمینه ویروس کرونا)


 
 
با توجه به مفاد آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری مصوب شورايعالی حفاظت فنی، کليه پيمانکاران فعال در تمامی زمينه ها  مکلفند تاييديه صلاحيت ايمنی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دريافت نمايند و کارفرمايان نيز می بايست با پيمانکارانی قرارداد منعقد نمايند که دارای صلاحيت ايمنی باشند.
برای اين منظور اقدامات اوليه ای که می بايست از سوی پيمانکاران صورت پذيرد عبارت است از:
- گذراندن دوره آموزش ايمنی کارفرمايان ( اعضا هيئت مديره / مديران ارشد پيمانکار)    ( 20 ساعت)
- گذراندن دوره آموزش ايمنی توسط کارگران/کارکنان پيمانکار        (8 ساعت)
- دارا بودن / بکارگيری مسئول ايمنی دارای صلاحيت
- ثبت نام در سامانه و ارائه مدارک و مستندات
- انجام ارزیابی و بازدید از کارگاه توسط اداره بازرسی کار