دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان پیمانکار


با ارائه مدرک معتبر و رسمی
از سوی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار


 
مدت و تاریخ برگزاری دوره
20 ساعت - 3 روز
روزهای  14 الی 16 اسفند 1398
چهارشنبه ساعت 13 الی 19 - پنجشنبه و جمعه: ساعت 08:00 الی 14:30

 
محل برگزاری دوره :
تهران - طرشت - میدان تیموری

هزینه ثبت نام  :
390 هزار تومان (شامل: آموزش – پذیرایی ها )

 
 
با توجه به مفاد آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری مصوب شورايعالی حفاظت فنی، کليه پيمانکاران فعال در تمامی زمينه ها  مکلفند تاييديه صلاحيت ايمنی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دريافت نمايند و کارفرمايان نيز می بايست با پيمانکارانی قرارداد منعقد نمايند که دارای صلاحيت ايمنی باشند.
برای اين منظور اقدامات اوليه ای که می بايست از سوی پيمانکاران صورت پذيرد عبارت است از:
- گذراندن دوره آموزش ايمنی کارفرمايان ( اعضا هيئت مديره / مديران ارشد پيمانکار)    ( 20 ساعت)
- گذراندن دوره آموزش ايمنی توسط کارگران/کارکنان پيمانکار        (8 ساعت)
- دارا بودن / بکارگيری مسئول ايمنی دارای صلاحيت
- ثبت نام در سامانه و ارائه مدارک و مستندات
- انجام ارزیابی و بازدید از کارگاه توسط اداره بازرسی کار