دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان پیمانکار


با ارائه مدرک معتبر و رسمی
از سوی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار


روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
مورخ 28 لغایت 30  خرداد
از ساعت 13:30 الی 20مشاهده نمونه گواهینامه
 
با توجه به مفاد آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری مصوب شورايعالی حفاظت فنی، کليه پيمانکاران فعال در تمامی زمينه ها  مکلفند تاييديه صلاحيت ايمنی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دريافت نمايند و کارفرمايان نيز می بايست با پيمانکارانی قرارداد منعقد نمايند که دارای صلاحيت ايمنی باشند.
برای اين منظور اقدامات اوليه ای که می بايست از سوی پيمانکاران صورت پذيرد عبارت است از:
- گذراندن دوره آموزش ايمنی کارفرمايان ( اعضا هيئت مديره / مديران ارشد پيمانکار)    ( 20 ساعت)
- گذراندن دوره آموزش ايمنی توسط کارگران/کارکنان پيمانکار        (8 ساعت)
- دارا بودن / بکارگيری مسئول ايمنی دارای صلاحيت
- ثبت نام در سامانه و ارائه مدارک و مستندات
- انجام ارزیابی و بازدید از کارگاه توسط اداره بازرسی کار