دوره کاربردی
اصول تنظیم قراردادها و پیمانهای داخلی


 

بخش اوّل:  مبانی حقوقی قراردادها
  • 1. تعریف قرارداد از دیدگاه حقوقی
  • 2. شرایط اساسی صحّت قراردادها
  • 1.2. قصد و رضای طرفین قرارداد
  • 2.2. اهلیّت یا صلاحیت طرفین قرارداد
  • 3.2. معیّن بودن موضوع قرارداد
  • 4.2. مشروعیت یا قانونی بودن جهت قراردادها
  • 3.  پیدا کردن تولیدکنندگان، فروشندگان و کنندگان واقعی کار
  • 4. رفتار عملی و قانونی انجام معاملات در شرکت¬های حقوقی و شرکت¬های دولتی
  • 1.4. مناقصه محدود / مناقصه عمومی

بخش دوم :  مشترکات و محتوای قراردادهای داخلی
1. طرفین قراردادها - 2. تعاریف اصطلاحات و عبارات - 3. هدف و موضوع قراردادهای داخلی - 4. اسناد قرارداد - 5. مدت قرارداد - 6. مکان اجرای قراردادها - 7. قیمت قرارداد- 7.1. جدول ریز قیمت فعالیت های قرارداد - 7.2. تعدیل قیمت ها- 7.3. مالیات ها - 7.4. تامین اجتماعی- ماه 38 قانون تامین اجتماعی - 7.5. شرایط و شیوه پرداخت - 7.5.1. پیش پرداخت - 7.5.2. پرداخت فازهای اجرایی قراردادها - 7.6. وجوه التزام در قراردادهای داخلی- 7.7. وجوه التزام برای تاخیر  - 7.8. وجوه التزام برای عملکرد - 8. بازرسی ها و آزمایشها -  9. نقشه ها و اطلاعات فنی - 10. انواع ضمانتنامه هاي بانكي در قراردادهای داخلی - 10.1. تحویل موقت - 10.2. دوره تضمین-10.3. تعهدات پیمانکار/ فروشنده در دوره تضمین - 10.4. ضمانت نامه حسن انجام کار یا وجه الضمان - 10.5. ضمانت نامه حسن انجام تعهدات - 10.6. تحویل قطعی-11. توقف تعهدات در قراردادها - 11.1. تعلیق تعهدات قرارداد - 11.2. ختم قرارداد - 12. فسخ قرارداد - 13. فورس ماژور- شرایط اضطراری -14. انتقال و واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث- 15. واحد اندازه گیری - 16. حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی - 17. قانون حاکم بر قراردادهای داخلی - 18. اخطارها و نشانی های رسمی- 19. فهرست پیوستها

تاریخ برگزاری:
روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 دیماه 1397
ساعت 8:30 الی 16


هزینه ثبت نام:
هزینه ثبت نام هر نفر (بابت آموزش - بسته آموزشی - پذیرایی ها - صدور گواهینامه آموزشی):  790 هزار تومان
توضیح:
در صورت درخواست شرکت کنندگان، فاکتور رسمی پس از پرداخت هزینه و شرکت در دوره با احتساب مالیات ارزش افزوده صادر خواهد شد.


ثبت نام آنلاین:
• ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
• هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین