دوره ایمنی پیش راه اندازی - PSSR
 
هزینه ثبت نام:
هزینه ثبت نام هر نفر (بابت آموزش - بسته آموزشی - پذیرایی ها - صدور گواهینامه آموزشی):

تا 4 دی  (با 20 درصد تخفیف):                        چهارصد و هفتاد (470) هزار تومان
از 5 دی به بعد (بدون تخفیف):                        پانصد و نود (590) هزار تومان

توجه1: تخفیف ویژه مخصوص 15 نفر اول ثبت نام کننده می باشد.
توجه2: تخفیف فقط مشمول ثبت نام آنلاین می باشد.

ثبت نام آنلاین:
• ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
• هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین