دوره آموزشی تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکبا ارائه مدرک معتبر و رسمی از سوی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار


پنجشنبه و جمعه

مورخ 5 , 4 بهمن 1397


از ساعت 8:30 الی 16:00محل برگزاری دوره: تهران - طرشت - میدان تیموری