دوره آموزشی تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکبا ارائه مدرک معتبر و رسمی از سوی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار


پنجشنبه و جمعه

مورخ 25-24 اسفند
1396

از ساعت 8:30 الی 16:30محل برگزاری دوره: تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی