دوره آموزشی تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک



با ارائه مدرک معتبر و رسمی از سوی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار


پنجشنبه و جمعه

مورخ 12 و 13 اردیبهشت 1398





محل برگزاری دوره: تهران - طرشت - میدان تیموری