دومین سمینار سراسری تجارب موفق اممیمنی در کارگاههای ساختمانی و عمرانی

 
 
آقای مهندس جمالی، دارای مدرک فوق لیسانس ایمنی، از طریق تله کنفرانس از آمریکا
درخصوص 10 مرحله ایمن سازی کارگاههای ساختمانی
و خطرات عمده کارگاهها و روشهای پیشگیری سخنرانی خواهند داشت.


دانلود فایل ارائه سخنرانان
 
 
افتتاحیه- موفقیت در حوزه ایمنی - آقای مهندس ریاحی

HSE در گودبرداریهای شهری - آقای مهندس خوشدل

روشی مناسب برای کنترل عملیات پیمانکاران - آقای مهندس مرادی

تلفیق برنامه های کنترل پروژه و HSE - خانم مهندس شاه ویسی

دستاورد گردهمایی ها و نشست های HSE - آقای مهندس عمرانی

آموزش و فرهنگسازی HSE در کارگاهها - خانم مهندس آزاد

راهکارهایی برای الزام به استفاده از PPE - خانم مهندس مکاری

ارتباط موثر  - آقای دکتر شریف نسب

برنامه ها و اقدامات ممانعت از سقوط - خانم مهندس حسین پور

کنترل خطر سقوط در حفاریهای شهری - خانم مهندس آشوری

داربست ایمن - آقای مهندس شریف پور

مراحل ایمن سازی کارگاههای ساختمانی(ویدئو کنفرانس) - آقای مهندس جمالی

اجرای موفق سیستم ارتینگ در کارگاه ساختمانی - آقای مهندس عراقی

مدیریت ریسک از منظر ایمنی و بیمه های بازرگانی (کسب و کار ) - آقای مهندس نجفی

 
@SafetySeminarتلفن دبیرخانه سمینار

( 021-66462673-66462689)