سفارش دوره ایمنی کارگری
با موفقیت ثبت گردید.

پیرو هماهنگی قبلی بعمل آمده ، دوره در تاریخ تعیین شده برگزار می گردد.